0

Polityka prywatności

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunki korzystania przez użytkowników ze strony  sklep.masz.gliwice.pl w którego ramach zamieszcza się informacje dotyczące tematyki nieruchomości i następuje przetwarzanie danych osobowych w związku

z wykonywana usługa na rzecz użytkownika.


II. DEFINICJE – użyte sformułowania oznaczają:

Właściciel Serwisu - sklep.masz.gliwice.pl   F.H. MASZ Dariusz Malinowski, NIP: 9690881217, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice, jest właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;

Serwis sklep.masz.gliwice.pl - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji, poświęcony tematyce sprzedaży maszyn i akcesoriów  piekarniczych;

Użytkownik - osoba korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.


III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

•        Dostęp do zasobów serwisu nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie choć istnieje taka możliwość, rejestracja jest dobrowolna.

•        System informatyczny Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies;

•        sklep.masz.gliwice.pl  F.H. MASZ zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony;

•        Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty.  Wszystkie dane i materiały serwisu które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i te,

               które takiej ochronie nie podlegają, nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej;

•        Właściciel serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych

               i szkód przez nie wywołanych.


IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

•        Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez oznaczenie odpowiedniego okna na formularzu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez sklep.masz.gliwice.pl

•        F.H. MASZ Dariusz Malinowski, NIP: 9690881217, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z F.H. MASZ Dariusz Malinowski,

•        w związku z prowadzeniem serwisu(sklepu), a także celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);

•        Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest F.H. MASZ Dariusz Malinowski, NIP: 9690881217, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych,

               w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z administratorem w związku z wykonywaną działalnością  przez F.H. MASZ Dariusz Malinowski

           oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione także innym podmiotom współpracującym z administratorem.

              Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

              Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 – dalej, jako Ustawa), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego

             danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres:  sklep@masz.gliwice.pl  stosownego żądania wraz z podaniem imienia

             i nazwiska Użytkownika.

•        F.H. MASZ Dariusz Malinowski realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących:

•         imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi jest F.H. MASZ Dariusz Malinowski NIP: 9690881217, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice

•        Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana

•        danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

V. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym

wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.


 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

•        Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

•        W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach www. Serwisu;

•        Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony;

•        Uwagi i Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem sklep@masz.gliwice.pl

•        Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego przekazywane są zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 1 miesięca, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

•        Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

•        W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.


Kontakt ze sklepem